VNPT | Báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước ngày 20/6
You are here >   Local_VNPT > Ha_Tinh > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Báo cáo sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước ngày 20/6
Cập nhật ngày: 11/06/2012 Facebook Youtube Youtube

Đảng ủy Tập đoàn đã hướng dẫn các Đảng ủy, Chi uỷ trực thuộc tiến hành sơ kết và triển khai thực hiện Kế hoạch số 506-KH/ĐUTĐ ngày 31/8/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Hướng dẫn số 41-HD/ĐUTĐ ngày 3/2/2012 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012; Hướng dẫn số 42-HD/ĐUTĐ ngày 3/2/2012 về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc tổng hợp, báo cáo cụ thể việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, sự phân công nhiệm vụ các thành viên trong cấp ủy; việc thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc cấp ủy cơ sở; cũng như việc lựa chọn của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị về một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, có kết quả thiết thực, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Nội dung sơ kết cần nêu rõ kết quả chủ yếu trong triển khai kế hoạch năm 2012, bao gồm: Công tác tuyên truyền; kết quả của việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả triển khai học tập chuyên đề năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh”; kết quả nghiên cứu xây dựng và bổ sung các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đánh giá kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đánh giá việc xây dựng kế hoạch, thực tiễn triển khai ở các đơn vị cơ sở, có thể báo cáo thêm những nét mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; từ đó kịp thời tham mưu đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy Tập đoàn; đồng thời rút ra những kinh nghiệm bước đầu, có ý nghĩa chỉ đạo, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai trong 6 tháng cuối năm 2012 và những năm tới.

Qua sơ kết 6 tháng đầu năm, các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng phương hướng triển khai 6 tháng cuối năm 2012 với tinh thần chủ động, sáng tạo gắn với thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng uỷ Tập đoàn và Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ; tiếp tục triển khai và đưa vào nề nếp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 506-KH/ĐUTĐ ngày 31/08/2011 của Đảng ủy Tập đoàn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc sơ kết, báo cáo phải được gửi về Đảng ủy Tập đoàn trước ngày 20/6/2012.

Nguyễn Minh Nguyệt