VNPT | Đảng bộ VNPT Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng
You are here >   Local_VNPT > Khanh_Hoa > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Đảng bộ VNPT Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Cập nhật ngày: 03/08/2011 Facebook Youtube Youtube

Ngày 2/8, Đảng bộ VNPT Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI cho 180 đảng viên và các Trưởng, Phó các phòng ban chức năng.

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020; những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; những nội dung về bổ sung, sửa đổi Điều lên Đảng của Đại hội XI; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Khánh Hòa lần thứ XVI 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội. Qua đó vận dụng thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./. 

PV