VNPT | Chặn cuộc gọi
You are here >   Local_VNPT > Kien_Giang > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Chặn cuộc gọi
Cập nhật ngày: 19/11/2010 Facebook Youtube Youtube

 
 
CHẶN CUỘC GỌI ĐẾN
 
 

Bạn cảm thấy khó chịu khi bị quấy rầy bằng các cuộc gọi từ một hay nhiều thuê bao khác.

Bạn muốn chặn cuộc gọi tới máy của bạn từ một vài số máy nào đó.

• Dịch vụ QUẢN LÝ CUỘC GỌI- CALL BLOCKING (Black-list) là dịch vụ cho phép thuê bao di động của Vinaphone có thể chặn cuộc gọi đến của 1 hay nhiều thuê bao di động khác nhau trong danh sách Black-list mà khách hàng đã đăng ký. Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chặn cuộc gọi đến, các thuê bao nằm trong danh sách Chặn cuộc gọi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng (hệ thống báo thuê bao đang ở chế độ bận (number busy). - Số điện thoại trong danh sách Black-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.

• Cú pháp tin nhắn sử dụng dịch vụ Chặn cuộc gọi:

STT Dịch Vụ Soạn tin Gửi tới
1 Đăng ký dịch vụ CHAN ĐT1 ĐT2
(ĐT1, ĐT2: các số điện thoại cần chặn cuộc gọi)
9336
2 Xem danh sách chặn hiện tại CHAN DS 9336
3 Xóa số điện thoại trong danh sách CHAN XOA ĐT1 ĐT2 9336
4 Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách CHAN XOA TATCA 9336
5 Tạm ngừng sử dụng danh sách CHAN OFF 9336
6 Kích hoạt lại danh sách CHAN ON 9336
7 Hủy dịch vụ CM OFF 9336

 
 
NHẬN CUỘC GỌI
 
 

Bạn chỉ muốn nhận cuộc gọi đến từ một hay vài số máy nào đó. • Dịch vụ QUẢN LÝ CUỘC GỌI- CALL BLOCKING (White-list) cho phép thuê bao di động của Vinaphone tạo danh sách nhận cuộc gọi từ 1 hay nhiều thuê bao di động khác nhau trong danh sách được lập trước gọi là White-list. Khi khách hàng kích hoạt tính năng Nhận cuộc gọi đến, chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận cuộc gọi mới có thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng, tất cả các thuê bao khác đều không thể thực hiện cuộc gọi tới máy di động của khách hàng. - Số điện thoại trong danh sách White-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng. • Cú pháp tin nhắn sử dụng dịch vụ Nhận cuộc gọi:

STT Dịch Vụ Soạn tin Gửi tới
1 Kích hoạt tính năng nhận cuộc gọi NHAN ĐT1 ĐT2
(ĐT1, ĐT2: các số điện thoại cần nhận cuộc gọi)
9336
2 Xem danh sách nhận hiện tại NHAN DS 9336
3 Xóa số điện thoại trong danh sách NHAN XOA ĐT1 ĐT2 9336
4 Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách NHAN XOA TATCA 9336
5 Tạm ngừng sử dụng danh sách NHAN OFF 9336
6 Kích hoạt lại danh sách NHAN ON 9336
7 Hủy dịch vụ CM OFF 9336

 
 
CHUYỂN CUỘC GỌI
 
 

 
Bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi của mình.
• Dịch vụ CHẶN CUỘC GỌI- CALL BLOCKING (Grey-list) cho phép thuê bao di động của Vinaphone chuyển tiếp cuộc gọi đến sang một số máy được đăng ký trước. Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chuyển cuộc gọi, các thuê bao nằm trong danh sách Chuyển cuộc gọi mỗi khi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động của khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển cuộc gọi (forward) sang số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp mà khách hàng đã đăng ký.

- Số điện thoại bị chuyển (số gọi đến) trong danh sách Grey-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng. - Số điện thoại được chuyển đến để nhận cuộc gọi chỉ bao gồm các số điện thoại di động nội mạng Vinaphone.

• Cú pháp tin nhắn sử dụng dịch vụ Chuyển cuộc gọi:

STT Dịch Vụ Soạn tin Gửi tới
1 Đăng ký dịch vụ CHUYEN ĐT1 ĐT2
(SĐT1: số bị chuyển khi gọi đến
SĐT2: số được chuyển đến để nhận cuộc gọi
SĐT2: các số điện thoại di động nội mạng Vinaphone)
9336
2 Xem danh sách chuyển hiện tại CHUYEN DS 9336
3 Xóa số điện thoại trong danh sách CHUYEN XOA ĐT1 ĐT2 9336
4 Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách CHUYEN XOA TATCA 9336
5 Tạm ngừng sử dụng danh sách CHUYEN OFF 9336
6 Kích hoạt lại danh sách CHUYEN ON 9336
7 Hủy dịch vụ CM OFF 9336