VNPT | Dịch vụ Điện thoại cố định
You are here >   Local_VNPT > Quang_Ngai > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Dịch vụ Điện thoại cố định
Cập nhật ngày: 04/02/2009 Facebook Youtube Youtube

Dịch vụ thực hiện các cuộc gọi trong phạm vi của một quốc gia hay giữa các quốc gia.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI NỘI HẠT

a. Khái niệm: Cuộc gọi điện thoại nội hạt là cuộc gọi được thực hiện giữa các máy điện thoại trong cùng một phạm vi địa danh hành chính như: Huyện, Thị  xã hoặc Thành phố trực thuộc tỉnh.

b. Cách sử dụng: Để thực hiện cuộc gọi điện thoại nội hạt, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX

 

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI NỘI TỈNH

a. Khái niệm: Cuộc gọi điện thoại nội tỉnh là cuộc gọi được thực hiện giữa các máy điện thoại thuộc các khu vực nội hạt khác nhau trong cùng một địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Cách sử dụng: Để thực hiện cuộc gọi điện thoại nội tỉnh, khách hàng chỉ cần quay đủ 7 chữ số đăng ký của thuê bao: XXXXXXX

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI LIÊN TỈNH:

a. Khái niệm: Cuộc gọi điện thoại liên tỉnh là cuộc gọi điện thoại được thiết lập giữa một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố này đến một máy điện thoại thuộc một tỉnh hoặc thành phố khác và ngược lại, thông qua mạng viễn thông liên tỉnh.

b. Cách sử dụng: Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại liên tỉnh, khách hàng cần quay số như sau:

0 + AC + SN , trong đó:

- Chữ số 0 là mã truy nhập mạng liên tỉnh.

- AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố.

- SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ QUAY SỐ TRỰC TIẾP:

 a. Khái niệm: Dịch vụ gọi trực tiếp đi quốc tế là dịch vụ mà khách hàng có thể quay số trực tiếp trên máy điện thoại của mình đến một thuê bao khác ở nước ngoài.

b. Cách sử dụng: Muốn sử dụng dịch vụ điện thoại quay số trực tiếp đi quốc tế, khách hàng cần quay số như sau: 00 + CC + AC + SN

Trong đó:

- Chữ số 00 là mã truy nhập mạng Quốc tế.

- CC (Country Code) là mã nước cần gọi.

- AC (Area code): Mã vùng điện thoại cho các tỉnh, thành phố.

- SN (subscribe Number) là số thuê bao cần gọi

 

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ GỌI SỐ

a. Khái niệm: Điện thoại quốc tế gọi số là cuộc điện đàm mà người gọi quay số 110 để kết nối với  điện thoại viên quốc tế, cung cấp số điện thoại cần gọi đến ở nước ngoài và yêu cầu kết nối đàm thoại. Điện thoại viên sẽ hoàn tất thủ tục tiếp thông để phục vụ khách hàng đàm thoại.

b. Cách sử dụng: Người gọi quay trực tiếp đến số 110 và yêu cầu điện thoại viên quốc tế tiếp thông đến một số máy điện thoại do người gọi định rõ ở một số nước khác trên thế giới.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ TÌM NGƯỜI:

a. Khái niệm: Dịch vụ điện thoại quốc tế tìm người là dịch vụ mà khách hàng muốn liên lạc với một người tại số máy điện thoại đã biết trước ở một nước cụ thể , Khách hàng chỉ cần quay số 110 gặp điện thoại viên và nêu rõ yêu cầu.

b. Cách sử dụng: Khách hàng chỉ cần quay số 110 gặp điện thoại viên và yêu cầu tiếp thông với người được chỉ định tên cụ thể, tại một số máy ở một nước cụ thể.

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ COLLECT-CALL:

a. Khái niệm: Dịch vụ điện thoại Collect Call là dịch vụ điện thoại quốc tế mà người nhận cuộc gọi ở phía nước ngoài trả cước đàm thoại, Quý khách gọi từ Việt Nam chỉ cần trả 1 khoản phí là 0,2 USD/cuộc. Hiện nay, dịch vụ này cho phép người gọi ở Việt Nam gọi đi các nước sau: Pháp, Úc, Mỹ, Nhật, Canada và Newzeland.

b. Cách sử dụng: Quý khách quay số 110 cung cấp họ tên, số máy của người gọi; họ tên, số máy của người được gọi ở nước ngoài. Nếu người được gọi đồng ý thì điện thoại viên sẽ kết nối đàm thoại.

DỊCH VỤ GIỚI HẠN THỜI GIAN ĐÀM THOẠI QUỐC TẾ

a. Khái niệm: Dịch vụ giới hạn thời gian đàm thoại quốc tế là dịch vụ người gọi đăng ký trước thời gian đàm thoại với giao dịch viên tổng đài 110 nhằm hạn chế thời gian đàm thoại. Thời gian tối thiểu cho một cuộc đàm thoại giới hạn là 03 phút.

b. Cách sử dụng: Khách hàng quay số 110 gặp điện thoại viên và đăng ký với giao dịch viên là muốn hạn chế thời gian cuộc đàm thoại, điện thoại viên sẽ chủ động làm thủ tục ngắt cuộc gọi theo thời gian mà khách hàng yêu cầu

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

a. Khái niệm:

- Dịch vụ điện thoại mà trong đó một cuộc điện thoại bao gồm tối thiểu 03 máy thuê bao được kết nối với nhau thông qua một cầu nối mạch, trong đó có ít nhất 01 máy ở nước ngoài tham gia đàm thoại. Thông thường có loại điện đàm hội nghị: Điện đàm hai chiều và điện đàm 1 chiều.

- Điện đàm một chiều là chỉ một khách hàng có thể nói, những người khác chỉ được nghe.

- Một cuộc điện đàm hội nghị có thể kết hợp cả hai loại điện đàm này.

b. Cách sử dụng: Khách hàng phải đăng ký với điện thoại viên danh sách số máy điện thoại tham gia đàm thoại, thời gian thiết lập cuộc gọi với tổng đài 110. Khi người được gọi không thể đàm thoại vào thời gian người gọi đăng ký, điện thoại viên quốc tế phải báo lại cho người gọi biết để ấn định thời gian đàm thoại khác

 

DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI GIẤY MỜI QUỐC TẾ

a. Khái niệm: Dịch vụ điện thoại giấy mời quốc tế cho phép người ở nước ngoài mời người Việt Nam không có điện thoại nhà riêng tới buồng đàm thoại công cộng để tiếp chuyện, người được mời phải được chỉ định bằng họ tên địa chỉ rõ ràng. Hiện nay, Việt Nam không mở khai thác dịch vụ điện thoại giấy mời chiều đi quốc tế mà chỉ chấp nhận điện thoại giấy mời quốc tế gọi về Việt Nam.

b. Cách sử dụng: Khách hàng ở nước ngoài có thể đến bưu cục, giao dịch của Bưu điện nước sở tại đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc cũng có thể từ nhà riêng hay cơ quan tại nước sở tại gọi đến điện thoại viên Việt Nam qua điện thoại viên nước sở tại, đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại giấy mời và cung cấp những thông tin cần thiết về tên người được mời, địa chỉ rõ ràng và thời gian yêu cầu đàm thoại..., để điện thoại viên thực hiện thủ tục đi mời khách hàng đến nơi đàm thoại theo qui định. Khi người được gọi không thể đàm thoại vào thời gian người gọi đăng ký, điện thoại viên quốc tế phải báo lại cho người gọi biết để ấn định thời gian đàm thoại khác.

 

 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI HCD

  a. Khái niệm:

-     Dịch vụ điện thoại HCD (Home Country Direct) là dịch vụ điện thoại quốc tế cho phép người nước ngoài đến Việt Nam gọi thẳng về tổng đài nước mình để đăng ký và thiết lập cuộc gọi.

-     Khi sử dụng dịch vụ này, người gọi không phải trả cước phí tại Việt Nam mà sẽ trả tại nước mình khi trở về nước.

-     Bưu điện chỉ mở dịch vụ HCD tại các bưu cục, ghi-sê, một số khách sạn lớn của các tỉnh thành phố có đông khách nước ngoài đến tham quan du lịch.

b. Cách sử dụng:

Tự động: Người gọi thực hiện các bước:

-     Quay mã truy nhập dịch vụ HCD của nước gọi đến: 12.xxxxx(x)

-     Số thẻ (Card number)

-     Mã nhận dạng cá nhân

-     Số thuê bao cần gọi

-     Thiết bị tổng đài sẽ tự động kết nối các cuộc hợp lệ sau khi lần lượt nhận hết số.

Nhân công: Sau khi nhận được mã truy nhập dịch vụ HCD từ Việt Nam, điện thoại viên nước gọi đến sẽ kiểm tra

Mã truy nhập dịch vụ HCD đi các nước được quy định như sau :

 Stt

Tên nước

Mã truy nhập

1

Canada (Telglobe)

120.11010

2

Hàn Quốc (KT)

120.823355

3

Hàn Quốc (DACOM)

120.82002

4

Mỹ (AT&T)

120.10288

5

Mỹ (MCI)

120.11022

6

Mỹ (US Sprint)

120.11111

7

Nhật (IDC)

120.810080

8

Nhật (KDDI)

120.810010

9

Singapore (Singtel)

120.650065

10

Thụy Sỹ (Swisscom)

120.414141

11

Úc (Telstra)

120.06111

12

Hồng Kông (Reach (HKT)

120.852118

13

Pháp (France Telecom)

33333

       

Mọi chi tiết sẽ được hướng dẫn cụ thể bằng lời khi quay hết các số nêu trên.                                                                                                                                                                           Viễn Thông Ninh Thuận