Kết quả kiểm tra định kỳ

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2024

Kế hoạch thực hiện tự kiểm tra, đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình Năm 2023

Thứ Tư 06/03/2024 00:00

Chi tiết

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình định kỳ lần 2 năm 2023

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình định kỳ lần 2 năm 2023

Thứ Bảy 02/12/2023 00:00

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý I, II, III năm 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất Quý I, II, III năm 2023

Thứ Sáu 10/11/2023 17:49

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A Quý I, II, III năm 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và LTE, LTE-A Quý I, II, III năm 2023

Thứ Sáu 10/11/2023 17:45

Chi tiết

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Quý I, II, III năm 2023

Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ Viễn thông - Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON Quý I, II, III năm 2023

Thứ Sáu 10/11/2023 17:40

Chi tiết