Thông tin doanh nghiệp Vinaphone

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và TNXHội (nếu có)
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp hàng năm
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu Tổ chức của Doanh nghiệp hàng năm
Báo cáo Tài chính
Báo cáo chế độ tiền lương thưởng của Doanh nghiệp
Thông tin bất thường